BRUKSANVISNING TRYCKKÄRL


Tryckkärlsdirektiv 2014/68/EU

Spara denna dokumentation tillsammans med tryckkärlet!

VARNINGAR

1. Överskrid inte det största tillåtna arbetstrycket, som antecknats på tryckbehållarens
typskylt, för att inte riskera att skada behållaren. Använd säkerhetsventil.

2. Överskrid inte den högsta tillåtna arbetstemperaturen, som antecknats på typskylten. Då
temperaturen stiger, minskas den tillåtna materialpåkänningen. Använd säkerhetsventil.

3. Montera inte rörstudsar så att det uppstår belastningar eller skjuvkrafter i studspunkten.
Dessa kan förorsaka bristningar i kärlväggen bredvid studsen. Flexibla anslutningar
förhindrar skadliga brott i studsarna.

4. Montera inte tryckbehållaren i ett sådant utrymme, att vatten som läcker från rörstudsar
eller eventuella brottställen eller som kondenserar på behållarens yta kan skada
konstruktioner, såsom golv eller väggar. Då behållarens innehåll är avtappningsbart
utrustas monteringsutrymmet alltid med golvbrunn.

5. Montera inte tryckbehållaren i ett sådant utrymme, där dess innehåll (vanligen vatten) kan
frysa. Innehåll som utvidgar sig då det fryser skadar behållaren.

6. Se upp för trycket som råder i behållaren! Öppna inte proppar eller inspektionsluckor då
behållaren är trycksatt. Före servicearbeten tappas trycket ut ur behållaren via vattenkran.
Förhindra vattnet från att komma in i behållaren under service t.ex. genom att koppla bort
strömmen från matarpumpen.

7. Jorda inte husets elnät direkt i tryckvattenbehållaren. Detta kan på grund av
spänningsdifferensen förorsaka korrosion och därmed genomrostning av behållaren.

8. Vidrör inte behållaren om temperatur av dess innehåll överskrider 60 °C, Behållaren är
brännhet. Se upp för det heta innehållet.

FARA! Produkten får inte användas i explosiv eller brandfarlig miljö eller kontakt med brännbara
vätskor.

INSTRUKTIONER


PLACERING

1. Tryckbehållaren måste placeras så, att den på ett ändamålsenligt sätt kan användas säkert,
underhållas och granskas.

2. Vid placering måste man beakta de nationella myndigheternas förordningar.

3. För övrigt måste placeringsställets säkerhet fastställas genom att låta de lokala
ackrediterade organet godkänna utplaceringsplanen, eller om detta inte krävs, fastställs
säkerheten vid den första återkommande besiktningen som utförs av det ackrediterade
organet. De ackrediterade organens kontaktuppgifter kan du bl.a. hitta på myndigheternas
Internetsidor.

4. En behållare, vars innehåll inte är miljöfarligt, måste utrustas med dränering, så att ett
eventuellt läckage inte kan skada konstruktionerna.

INSTALLATION

1. Tryckbehållaren ska monteras så, att den ligger stadigt på sin stödkonstruktion.

2. Värmeutvidgningen måste beaktas vid stöttningen.

3. Rör och flänsar som ansluts till behållarens studsar ska monteras så, att studsarna inte
utsätts för brytande krafter. Måttförändringar och vibrationer som förorsakas av eventuella
temperaturvariationer kompenseras med flexibla rördelar, vibrationsdämpare.

4. För att tätningen inte skall läcka, centrera manluckan noggrant vid monteringen.

5. För användning, underhåll och inspektion av större tryckbehållare måste säkra
underhållskonstruktioner byggas.

6. Vi rekommenderar att installationen utförs av en yrkeskunnig installationsfirma.

7. Utrusta tryckbehållaren med säkerhetsventil.

8. OBS! Installationsfirman måste avge försäkran om överensstämmelse för apparathelheten.
Som undantag räknas en apparat som ägaren själv installerat för eget bruk.

9. Lagringsförmågan hos en traditionell hydrofor minskar efter hand då tryckluft absorberas i vattnet.
Det gör att vattnet småningom fyller upp hela hydroforen. För att hydroforen ska återfå sin lagringsförmåga måste den luftas.
Luftning kan t.ex. utföras genom tömmning av hydroforen eller via insläpp av luft från sugsidan av pumpen.
Man kan förlänga serviceintervallen betydligt och reducera luftabsorption genom att
​​​​​​​installera hydroforen så att vatten som går till nätet inte går via hydroforen; se figuren nedan.

UTRUSTNING

1. I allmänhet måste tryckbehållaren omfatta den utrustning som krävs för dess funktion och
säkra användning. Utrustningen ska vara dimensionerad för behållarens högsta godkända
arbetstryck och högsta godkända innehållstemperatur.

2. Spärrventil. Mellan tryckbehållaren och det rörledningssystem som anslutits till den måste
det i allmänhet finnas en spärrventil.

3. Säkerhetsanordningar. Bekanta dig med de nationella myndigheternas förordningar. För att
begränsa överskridning av det största tillåtna arbetstrycket, måste tryckbehållaren vara
utrustad med ett pålitligt skyddsdon, en säkerhetsventil, som är i spärrfri kontakt med
behållaren. Säkerhetsventilens strömningstekniska dimensioneringsanvisningar finns angivna
i respektive mottagarlands standarder. Uppmärksamhet ska fästas vid tillräcklig
utblåsningseffekt. Om tryckbehållaren inte levereras med säkerhetsventil, måste en sådan
installeras före idrifttagning av behållaren.

4. Tömningsanordningar. Tryckbehållaren måste utrustas med en ventil eller kran med
tillräcklig genomströmningskapacitet för total tömning av behållaren.

5. Mätapparatur för tryck och temperatur. Tryckbehållaren måste vara utrustad med en
tryckmätare, vars mätområde är minst 1,3 gånger och högst 2 gånger så stort som
tryckbehållarens högsta godkända arbetstryck. Vid behov måste tryckbehållaren vara
utrustad med en pålitlig apparat för temperaturmätning.

6. Indikering av vätskenivån. I en behållare som innehåller tryckvattenanläggningsvatten och
ofarlig gas, och där produkten av det största tillåtna arbetstrycket (bar) och gasvolymen
(m3) (till gasvolymen räknas minst ¼ av totalvolymen) överskrider 2,5, måste det finnas en
nivåindikator, t.ex. ett rörglas.

7. Vakuumventil. Ifall tryckbehållaren inte är dimensionerad mot yttre tryck och det kan uppstå
undertryck i den, t.ex. då dess innehåll svalnar, utrustas den med en automatisk
vakuumventil.

8. Säkring för trycklöshet. En tryckbehållare, som har lock eller gavel som är försedd med en
snabbstängningsmekanism (såsom en autoklav), måste ha en mekanism som förhindrar att
de går att öppna då behållaren är trycksatt.

IDRIFTTAGNING

Före idrifttagning måste man, genom att jämföra med typskylten, försäkra sig om att:
- arbetstrycket inte överskrider konstruktionstrycket.
- innehållets temperatur inte överskrider den högsta godkända temperaturen.
- studsarnas anslutningar inte läcker.

Säkerhetsventilens och eventuella andra säkerhetsanordningars funktion granskas. För
tryckbehållare som ska registreras görs en idrifttagningsgranskning = den första av de
återkommande granskningarna. Den första återkommande granskningen utförs av kontrollorganet
och ägaren eller innehavaren är skyldig att begära om utförande av kontrollen hos
kontrollorganen. Man måste klarlägga förordningarna om registrering av tryckkärl och användares
kvalifikationer hos de nationella tryckkärlsmyndigheterna.

ANVÄNDNING OCH KONTROLL UNDER DRIFT

Ett tryckkärl som registreras får användas av en yrkeskunnig personal som gjorts förtrogen med
sina arbetsuppgifter. Funktionen hos tryckkärlets säkerhetsanordningar granskas planenligt för att
säkerställa funktionen. Behållarens invändiga och utvändiga skick och användning ska uppföljas. Då
deformation, skada, korrosion eller söndring av ytbeläggningen konstateras måste man kontakta
tryckkärlets tillverkare. Om reparationsåtgärder måste det överenskommas med tryckkärlets
tillverkare.

Vid användningen av tryckkärl måste man fästa särskild uppmärksamhet vid korrosion och
förkortad livslängd p.g.a. utmattande belastningar. Läs tryckkärlets konstruktionsritning för antal
tillåtna belastningstillfällen. I allmänhet baserar sig hållfasthetskalkylerna på ungefär femhundra
belastningstillfällen med full belastning. En journal ska föras som visar den återstående livslängden.
Anvisningar om placering, användning och kontroll av tryckkärl ges av mottagarlandets
tryckkärlsmyndigheter.

Bekanta dig med de lokala tryckkärlsmyndigheternas förordningar. Tryckkärlets ägare eller
innehavare försörjer för att ett anmält organ utför en s.k. första återkommande granskning av ett
registrerbart tryckkärl när det tas i bruk. Registreringen utförs vid denna granskning. Slaget av och
tidpunkten för följande återkommande granskning specificeras vid varje granskning. På eventuella
reparations- och ändringsarbeten tillämpas mottagarlandets tryckkärlsmyndigheters beslut.
​​​​​​​
Cirka en gång per år bör kärlet rengöras invändigt med t.ex. en mjuk borste och genom spolning.